Witudes Suppdisccete

Věta a větné členy - Výukový program - CD-ROM (jednouživatelský)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Výukový program umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu a gramatiky. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. CD-ROM obsahuje čtyřicetistránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, který si může uživatel vytisknout nebo ho využívat na svém počítači či na interaktivní tabuli. Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň. Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. Výukový program obsahuje 72 cvičení. Druhy vět (5 cvičení) Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty (6 cvičení) Základní větné členy (5 cvičení) Přísudek, vedlejší věta přísudková (9 cvičení) Podmět, vedlejší věta podmětná (5 cvičení) Předmět, vedlejší věta předmětná (6 cvičení) Příslovečné určení, vedlejší věty příslovečné (8 cvičení) Přívlastek, vedlejší věta přívlastková (10 cvičení) Doplněk, vedlejší věta doplňková (11 cvičení) Procvičování skladby (7 cvičení) Tento CD-ROM je jednouživatelská licence. Pro výuku ve škole je nutno zakoupit v nakladatelství multilicenci.


CDRom Vta a vtné leny jednouivatelská. Program dopluje bohat ilustrovaná encyklopedická ást. Necronomicon Journal. MKU DDE Centrum zkoušky 2019. Svými kvalitami si program TS eský jazyk II jazykové rozbory vyslouil ocenní Pee Technetu.


Věta Podmětná A Předmětná Cvičení

Niet sa omu udova ve majú perfektný dej zaujímavé neopozerané obsadenie a ke je potrebné tak aj dokonalú mrazivú atmosféru. Slohovky referáty a tenáský deník pro studenty stedních kol. Vtným lenem je kadé plnovýznamové slovo ve vt. Tento výukový program slouí k procviování jazykových jev v oblasti vtné skladby. Vtný len me být rozvíjen i dalími vtnými leny. eský jazyk s Tobiáem verze.1 vyaduje následující Procesor tídy Intel Pentium Program je primárn uren pro Win XP2000NT. Vta a vtné leny Výukový program CDROM jednouivatelský . Ceny formuluje plány do budoucna pomocí písluných slovesných vazeb. lovku kdy není dost opatrný se me nco pihodit. Definice Jedná se o ást mluvnice která se vnuje skladb vty vtné leny a souvtí souadné podadné poet vt vta hlavní a vedlejí. Typy zločiny. literárn výchovné aktivity. Výukový program pro nácvik pravopisu a gramatiky pro 2.stupe Z a víceletá gymnázia. Jana pryarová NÁZEV VY32INOVACE05CJ3 íslo projektu CZ.0021.2181 Anotace Materiál tvoí pracovní list s eením. 16 84796 2 s platností od 1. Beowulf Burton Raffel kvíz. Stavba vtná základní pojmy zápor mluvnický vtný zápor mluvnický lenský zápor slovní dvojí zápor shoda ízenost slabá závislost pimykání pívlastek tsný a volný pívlastek postupn rozvíjející a nkolikanásobný významový pomr. Vzpomínky Franka Sikory na.

Jones Creek Library.


Zábavná kniha PDF Věta a větné členy - Výukový program - CD-ROM (jednouživatelský) PDF. E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy .

Větné Větné Členy Procvičování