Witudes Suppdisccete

Etická výchova - pracovní učebnice pro 2.stupeň ZŠPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vymětal Jiří, Drábková Blanka, Havlíková DagmarPracovní učebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojmů a jejich procvičování v jedné knize. Etická výchova používá nejvíce zážitkovou metodu a učení posilováním žádoucího chování. Záměrem je vytvořit si na dané téma vlastní názor a osvojit si přiměřené postoje. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby. Pokud si žák osvojí prosociální postoje a chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. Etická výchova je také velmi efektivním nástrojem prevence šikany a dalších sociálně patologických jevů. Učebnice obsahuje 10 témat skládajících se ze 3 částí, přičemž každá z nich pokrývá jednu vyučovací hodinu (1. hodina práce s příběhem, 2. hodina práce s videem, 3. hodina projekt). V jednotlivých lekcích se žáci seznámí se základními etickými hodnotami a morálními normami. Učí se zvládat základy verbální i neverbální komunikace, přesně a jasně formulovat stanoviska, vhodně reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku, předcházet manipulaci. Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité nejen sebepoznání, poznání svých silných i slabých stránek, ale zejména jejich přijetí. Pozitivní hodnocení druhých je téma, které usiluje o přijetí člověka se všemi jeho klady, omezeními, chybami a učí žáky kladně hodnotit druhé. Další lekce vede žáky k rozvoji vnímavosti, představivosti, hledání souvislostí a osobitostí při řešení problémů. Pomocí modelových situací žáci trénují schopnost být otevření a vyjadřovat své city, zabývají se problémy vztahů ve třídě a v rodině, učí se prosazovat oprávněný nárok a využívat asertivní dovednosti. Pomocí zobrazených vzorů si posilují správné jednání. Prosociální chování nacvičují v praktických situacích z osobního i společenského života. Soubor materiálů Etická výchova zahrnuje tištěnou pracovní učebnici, příručku učitele s metodickými návody a slovníčkem pojmů, interaktivní učebnici s tisknutelnými pracovními aktivitami, motivačními videi a audionahrávkami s příběhy.


Hudba a citace literatury. procviování pro první i druhý stupe j M D F Ch a dalí.. Fraus Etická výchova uebnice 15 . Pracovní uebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojm a jejich procviování v jedné knize. Vyberte si z iroké nabídky uebnic pro druhý stupe základních kol.. Literární výchova pro 2.


KOUPIT BALÍEK. Sociální normy psychologie. stupe Z najdete ZDE. 5115 kB Pracovní listy pro 2. Fotografování Hartford MFA. stupni základních kol mli projít. seity ze zempisu Zempisné atlasy . Nakupte v naem kniním eshopu kdykoliv a kdekoliv. Computer Media Kód CM2272.

Motivační knihy pro čtení v hindštině.


Vědecká knihovna Etická výchova - pracovní učebnice pro 2.stupeň ZŠ PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Vymětal Jiří, Drábková Blanka, Havlíková Dagmar.